Аспірантура

Денна: 40 000 грн Заочна: 35 000 грн

Психологія

Третій (освітньо-науковий) рівень

Галузь знань  -  05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність  - 053 Психологія

Обсяг програми  - 60 кредитів ЄКТС Тривалість програми 4 роки

Форма навчання - денна

 Подати заявку

Опис освітньо-наукової програми зі спеціальності

053 «Психологія»

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 

Розділ 1. Загальна інформація

1.1

Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу.

ПВНЗ «Університет сучасних знань»

 

1.2

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу    

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Спеціальність: 053 Психологія.

1.3

Офіційна назва освітньо- наукової програми    

Психологія

 

1.4

Тип диплому та обсяг освітньо- наукової програми

Диплом доктора філософії, одиничний, 55 кредитів ЄКТС,

термін навчання – 4 роки

1.5

Наявність акредитації

 

1.6

Цикл/рівень            

 

Третій (освітньо-науковий) рівень

HPK України – 8 рівень

FQ-EHEA – третій цикл

EQF LLL – 8 рівень

1.7

Передумови

 Наявність ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

1.8

Мова(и) викладання

Українська мова

1.9

Термін дії освітньо-наукової програми

На період навчання

1.10

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньо- наукової програми

 

http://usz.1gb.ua/


Розділ 2. Мета освітньо-наукової програми

2.1

Забезпечити освітньо-наукову підготовку дослідників у сфері психології відповідно до спеціальності 053 Психологія, що передбачає сприяння їх особистісно-професійному розвитку засобами удосконалення академічних і спеціальних здібностей, розкриття творчого потенціалу, успішну реалізацію наукового дослідження, його презентацію та використання результатів у прикладних умовах, створення умов для розвитку наукового мислення, дослідницької компетентності та самореалізації здобувачів, стимулювання напрацювань інноваційних ідей і проектів

Розділ 3. Характеристика освітньо-наукової програми

3.1

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності

Об’єкти вивчення та діяльності: становлення і розвитокособистості в онтогенезі; дослідження джерел, рушійних сил,психологічних механізмів і закономірностей психічного розвиткулюдини шляхом проведення наукових досліджень, гармонізаціяпроцесів становлення та реалізації особистості в соціумі. Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей): формування у здобувачів здатності до наукового пошуку, організації, проведення та презентації наукових досліджень зметою розв’язання складних спеціалізованих завдань і практичних проблем у галузі психології та прикладної реалізації місії служіння людині, громаді, суспільству.Теоретичний зміст предметної області (поняття, концепції,принципи та їх використання для пояснення фактів  та прогнозування результатів): знання з соціально-гуманітарних, фундаментальних і дисциплін професійної підготовки в обсязі, необхідному для вирішення науково-дослідницьких завдань; загальних теорій та сучасних психологічних концепцій; знання законодавчих актів і нормативних документів; знання комунікацій у професійній сфері, знання наукового спілкування, основ наукового спілкування іноземною мовою. Методи, методики та технології, якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці: методи збору та обробки науково-дослідного матеріалу; методи наукових психологічних досліджень; методи статистичної обробки та аналізу результатів наукових психологічних досліджень, методики надання психологічної допомоги. Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати):

навчальні аудиторії; бібліотека; архіви; комп’ютерна техніка; технічні засоби навчання.

Співвідношення обсягів загальної,  професійної та вибіркової частини:

Обов’язкова частина – 35 кредитів,

Вибіркова частина – 20 кредитів (36%).

3.2

Орієнтація освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма, з орієнтацією на підготовку науковців в галузі психології, здатних сприяти підвищенню якості життя особистості, громади, суспільства.

3.3

Основний фокус освітньо- наукової програми та спеціалізації

.Спеціальна освіта в галузі соціальних та поведінкових наук. Наукові дослідження в галузі психології, спрямовані на реалізаціюта збагачення особистісно-професійного потенціалу здобувачів. Ключові слова: особистість, діяльність, життєвий шлях, становлення особистості, особистісний потенціал, особистісна самореалізація, соціальний вплив, соціальна взаємодія.

 

3.4

Особливості освітньо- наукової програми

Навчання, базоване на дослідженнях із застосуванням загальнонаукових і психологічних методів, постановці дослідницьких завдань та їх реалізації під час роботи над дисертацією і дослідницької практики.

   Наукова складова освітньо-накової програми передбачає здійснення власних наукових досліджень під керівництвом одного  наукового керівника з відповідним оформленням одержаних результатів у вигляді дисертації. Особливістю наукової складової освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 053 Психологія є те, що окремі складові власних наукових досліджень аспіранти зможуть виконувати під час практичних занять з дисциплін професійної підготовки., впроваджувати у навчальний процес у вигляді методичних матеріалі і рекомендацій по його  оптимізації. Освітньо-наукова программа передбачає можливість проходження наукового стажування в зарубіжних закладах вищої освіти, з якими укладено угоди про академічну мобільність та співпрацю у сфері наукових досліджень. Програма спрямована на розвиток методологічної, дослідницької та іншомовної компетентностей.

Освітньо-наукова програма забезпечує поглиблене вивчення психології на основі різноманітних інтерактивних курсів: охоплює широке кола сучасних векторів розвитку теорії та практики психології, розкриває методологію та методи різних наукових досліджень у психологічній науці, що формує актуалізовану теоретико-методологічну й прикладну базу для проведення конкретного наукового психологічного дослідження.

Розділ 4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

4.1

Придатність до працевлаштування

Заклади вищої освіти та наукові установи. Посади: науковий співробітник, психолог-дослідник, викладач фахових дисциплін, член комплексної наукової групи, керівник  комплексної наукової групи.

4.2

 

 

Подальше навчання

Докторантура за спеціальністю 053 Психологія або іншими спорідненими (суміжними) спеціальностями галузі знань:  05 Соціальні та поведінкові науки.

Розділ 5. Викладання та оцінювання

5.1

Викладання та навчання

Освітньо-науковий процес здійснюється на засадах компетентнісного, системного, інтегративного підходів із застосуванням інноваційних та інтерактивних технологій, елементів дистанційного навчання, виконання проектів, наукововикладацької та дослідницької практик, що визначає гуманістичнотворчий стиль суб’єкт-суб’єктної взаємодії, дослідницький характер навчання. Під час останніх двох  років навчання 100% часу відводиться на підготовку дисертаційної роботи до захисту.

Розділ 6. Програмні компетентності

6.1

Інтегральнікомпетентності

 Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики/

6.2

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК4.Здатність до використання закордонного досвіду при реалізації завдань власного дослідження, використання іншомовнихінформаційних ресурсів, які знаходяться у відкритому доступі наукометричних баз, самостійної підготовки наукових публікацій до іноземних видань та участь у міжнародних наукових проектах.

ЗК 5 Здатність до реалізації професійної та науково-дослідної діяльності на основі знань про сучасні технології психологічних послуг.

6.3

Фахові компетентності (ФК)

ФК1. Здатність виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та прогнозувати актуальні психологічні проблеми , чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження

ФК2. Здатність критично оцінювати результати науково-дослідної роботи, визначати перспективи подальших наукових розвідок із дотриманням належної академічної та професійної доброчесності.

ФК3. Здатність ініціювати та брати на себе відповідальність в інноваційних комплексних проектах місцевого (регіонального) та/або державного значення  .

ФК4. Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, оцінювати рівень власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію й професійну  мобільність.

ФК 5 Здатність до ефективного застосування методів викладання психологічних дисциплін у вищій школі, здатність раціонально та науково обґрунтовано організувати самостійну роботу студентів.

ФК 6 Здатність до системної побудови професійнихкомунікативних зв’язків із державою, громадським сектором та медіа-спільнотою з метою розвитку психологічної сфери, формування психологічної культури в соціумі та системи просвітництва.

ФК 7 Здатність використовувати у професійній діяльності знання основних принципів функціонування сучасного суспільства і йогосоціальних інститутів, сутності соціальних процесів і особистісних відносин, механізмів формування соціальної структури та ролі особистості в її будові.

ФК 8 Здатність до ефективного використання сучасних професійних стратегій у психологічній сфері, створення тапросування психологічного продукту/послуги відповідно до сучасних вимог та специфіки запитів соціуму.

ФК 9 Здатність до викладання психологічних дисциплін та застосування засобів психологічного впливу; оптимізація, інноваціювання та вдосконалення програм навчальних психологічних дисциплін; уміння проектувати, оптимізувати таоцінювати якість навчально-виховного процесу та освітнього середовища.

ФК 10 Здатність до професійної адаптації на новітніхінформаційних платформах, реалізації психологічних вмінь та навичок для роботи в команді у контексті проектної діяльності.

ФК 11 Здатність до прогнозування тенденцій розвитку національного та світового інформаційного простору психологічної науки; уміння ідентифікувати загрози та ризики у практичній сфері науки, розвиток міждисциплінарної позиції в психологічному світогляді.

Розділ 7. Програмні результати навчання

7.1

Програмні результати

навчання

ПРН1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел на основі сучасних методологій наукової діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій

ПРН2. Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично осмислювати та прогнозувати значущі психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження.

ПРН3. Знати та переосмислювати існуючі та \ або створювати (за потреби) нові теоретичні моделі та психологічні підходи до аналізу й інтерпретації одержаних результатів наукового дослідження

ПРН4. Уміти критично і системно оцінювати результати науково-дослідної роботи, визначати перспективи подальших наукових розвідок.

ПРН5. Уміти створювати та впроваджувати інноваційно-дослідницькі проекти у різних сферах суспільного життя.

ПРН6. Уміти полілогічно взаємодіяти із світовою науковою спільнотою та громадськістю з проблематики дослідження.

ПРН7. Працювати над власним розвитком та вдосконаленням, визначати свої професійні можливості та виявляти прагнення до підвищення професійної кваліфікації та професійної мобільності.

ПРН 8 Здатність представляти в усній і письмовій формах перед фаховою і нефаховою аудиторією результати власної дослідницької діяльності.

ПРН 9 Здатність виявляти та формувати нові ідеї та актуальні наукові проблеми, здійснювати проектування наукової роботи, визначити проблематику, гіпотезу, мету, завдання, об'єкт та предмет дослідження, складати робочий план теоретичного та експериментального дослідження.

ПРН 10 Здатність вибудовувати алгоритм наукового дослідження у сфері психології, використовувати методологічні принципи наукового дослідження, організовувати та проводити спостереження і експеримент, використовувати теоретичні таемпіричні методи наукового дослідження, визначати порядок проведення дослідження і його етапи.

ПРН 11 Здатність до застосування методів математичної статистики для обробки і аналізу отриманих експериментальнихданих та об’єктивної оцінки результатів дослідження.

ПРН 12 Володіння сучасними методами викладання фахових  дисциплін з психології у вищій школі, а також демонстрація здатності раціонально та науково обґрунтовано організувати самостійну роботу студентів.

ПРН 13 Здатність до системної побудови професійних комунікативних зв’язків із державою, громадським сектором тамедіа-спільнотою з метою розвитку психологічної сфери, формування психологічної культури в соціумі та системипросвітництва.

ПРН 14 Здатність використовувати у професійній діяльності знання основних принципів функціонування сучасного суспільстваі його соціальних інститутів, сутності соціальних процесів і особистісних відносин, механізмів формування соціальної структури та ролі особистості в її будові.

ПРН 15 Здатність до ефективного використання сучасних професійних стратегій у психологічній сфері, створення та просування психологічного продукту/послуги відповідно до сучасних вимог та специфіки запитів соціуму.

ПРН 16 Здатність викладати психологічні дисципліни та застосовувати засоби психологічного впливу; оптимізувати та вдосконалювати програми навчальних психологічних дисциплін;проектувати, оптимізувати та оцінювати якість навчальновиховного процесу та освітнього середовища.

ПРН 17 Здатність до професійної адаптації на новітніх інформаційних платформах, реалізації психологічних вмінь та навичок для роботи в команді у контексті проектної діяльності.

ПРН 18 Здатність прогнозувати тенденції розвитку національного та світового інформаційного простору психологічної науки; ідентифікувати загрози та ризики у практичній сфері науки, розвивати міждисциплінарну позицію в психологічному світогляді.

       

 

 

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

8.1

Кадрове забезпечення

Всі штатні науково-педагогічні працівники, які залучені до реалізації освітньої складової ОПП, відповідно до ліцензійних вимог мають науковий ступінь та/або вчене звання, є провідними фахівцями у відповідній галузі, атакож мають необхідний стаж наукової та педагогічноїроботи.

Керівник проектної групи та викладацький склад, який забезпечує реалізацію освітньо-наукової програми, відповідають вимогам, визначеним Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти.

8.2

Матеріально-технічне забезпечення

Для організації освітнього процесу належним чином облаштовано кафедри для науково-педагогічних працівників, є достатня кількість навчальних аудиторій для проведення аудиторних занять і індивідуальних консультацій. Приміщення оснащені стаціонарною звуко- та відеозаписуючою апаратурою, SMART-технологіями,  комплексом мультимедійної апаратури, проектувальними пристроями.

8.3

Інформаційне та навчально- методичне забезпечення

Через електронний репозитарій ПВНЗ «Університет сучасних знань» забезпечено доступ кожного слухача до електронних навчально- методичних комплексів та навчально-методичних матеріалів з компонентами програми; забезпечено доступ слухачів до мережі Інтернет, наукової бібліотеки, читальних залів; навчальнихі робочих планів; навчально-методичних комплексів дисциплін; навчальних та робочих программ дисциплін; дидактичних матеріалів для самостійної та індивідуальної роботи слухачив здисциплін; программ практик; методичних вказівкив що до виконання  дослідження.

 

Розділ 9. Академічна мобільність

9.1

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ПВНЗ «Університет Сучасних Знань» та іншими навчальними закладами України

9.2

Міжнародна кредитна мобільність

 

Можливість, після вивчення курсу української мови та на підставах,визначених чинним законодавством України навчання іноземних здобувачів вищої  освіти Можливість академічного стажування у закладах вищої освіти-партнерах.

9.3

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

 

Створені умови для забезпечення вимог навчального процесу для іноземних здобувачів вищої освіти.

 

 

Тривалість навчання:
4 роки

Форма навчання:
Денна, заочна та індивідуальна

Працевлаштування:
з 1 курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Аспірантура"

Аспірантура

Право

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.