Бакалаврат

Денна: 29 000 грн Заочна: 25 000 грн

Право

Перший (бакалаврський) рівень

Галузь знань - 08 «Право»

Спеціальність - 081 «Право»

Освітня програма "Право"

Обсяг програми - 240 кредитів ЄКТС Тривалість програми. 3 роки 10 місяців.

 Подати заявку

Залишайте заявку на навчання!

Опис освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності

081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Розділ 1. Загальна інформація

1.1.

Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань»

 

1.2.

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Бакалавр з права

Кваліфікація - бакалавр з права

1.3.

Офіційна назва освітньо-професійної програми

«Право»

 

1.4.

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми

Диплом бакалавра, одиничний 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців (на основі ПЗСО)

 

1.5.

Наявність акредитації

Сертифікат акредитації спеціальності УП № 11002923

1.6.

Цикл/рівень

НРК України - 7 рівень, FQ-ЕНЕА – перший цикл,

ЕQF LLL - 6 рівень

1.7.

Передумови

Наявність повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра

1.8.

Мова(и) викладання

Українська

1.9.

Термін дії освітньо-професійної програми

Строк дії сертифікату до 01.07.2028

1.10

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньо-професійної програми

https://usz.org.ua/program/law

Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми

2.1.

Формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми

3.1

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за

наявності))

08 «Право»

081«Право»

3.2.

Орієнтація освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна, базується на загальновідомих наукових результатах з урахуванням сучасного стану правової системи та орієнтацією на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна й наукова кар’єра в правовій, підприємницькій, страховій та банківській сфері.

3.3.

Основний фокус освітньо-професійної програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області бізнес-права.

Ключові слова: право, цивільне право, господарське законодавство, охорона та захист бізнесу, трудове право, суб’єкт підприємницької діяльності, штучний інтелект, ІТ-право, корпоративне право.

3.4.

Особливості освітньо-професійної програми

 

Освітньо-професійна програма передбачає сучасну теоретичну і практичну підготовку бакалаврів з таких галузей законодавства як цивільне, господарське,  корпоративне, кримінальне, фінансове, екологічне, земельне, аграрне, страхове, митне, антимонопольне, трудове, конституційне, житлове,  адміністративне, сімейне та ін. Програма націлена на отримання студентами необхідного обсягу знань та практичних навичок необхідних фахівцям з права в сучасних умовах ринкової економіки. Сучасною тенденцією є зростання кількості бізнесів на ринку, що потребує підготовки відповідних фахівців з права.

Мета програми підготовка та сприяння працевлаштуванню спеціалістів нового  покоління з міждисциплінарними знаннями та навичками, що поєднують наприклад  юридичні та ІТ науки: юрист-фахівець з обробки великих масивів даних, юрист-інженер, юрист-менеджер проектів, юрист-ризик менеджер, юрист-технолог. Освітньо-професійна програма покликана забезпечити зростаючий попит на спеціалістів з ІТ права, штучного інтелекту, медіа права, інтелектуальної власності. Застосування електронних інформаційних баз даних у різних сферах діяльності, діджиталізація права та переведення багатьох процесів в цифрову площину потребують відповідних змін в професійній підготовці фахівців. Цифровізація (діджиталізація) та інформатизація суспільного життя є вже сталим неминучим процесом, який вимагає адекватного правового регулювання та залучення експертів не тільки в галузі права, але і ІТ сфери.

Здобувачі як першої вищої освіти так і в порядку перекваліфікації зможуть працювати в кращих компаніях, кар’єрно зростати в стартапах, у юридичних департаментах  підприємств, в адвокатських конторах, об’єднаннях та бюро, у банківських та небанківських фінансових установах, страхових компаніях, органах державної влади або стати засновниками господарських товариств, або продовжити заняття наукою та сформуватись як законотворці.

Освітня програма орієнтована на сприяння особистісного розвитку та на розкриття здобувачами soft та hard skills, що відповідають вимогам передових роботодавців. Під час формулювання цілей та програмних результатів освітньо-професійної програми був використаний досвід аналогічних провідних закладів освіти країн світу: Harvard Law School, Stanford Law School, University of Texas Law School, які мають тривалий досвід викладання дисциплін бізнес-правового спрямування.

Зміст курсу побудований на основі людиноцентричного й аксіологічного підходів у контексті юридичної науки. Право розглядається як відкрита система, що базується на невід’ємності суспільства від держави, законів від повсякденного життя.

Методологія відбору змісту програмового матеріалу ґрунтується на системі наукових ідей і понять юридичної науки, загальнолюдських цінностях (право, справедливість, демократія, права і свободи людини), сучасних психолого-педагогічних вимогах до навчання.

Цикл професійної підготовки орієнтований на набуття професійних компетентностей сучасних фахівців, здатних розуміти трансформацію та динаміку правової системи України.

Цикл практичної підготовки забезпечує застосування набутих знань і навичок для вирішення правових питань підприємницької діяльності.

В університеті навчальний процес відбувається в активному дослідницькому науковому середовищі, що передбачає використання інтерактивних, відкритих та проблемних лекцій, семінарів і круглих столів, кахутів та освітніх хакатонів із запрошенням відомих адвокатів, суддів, прокурорів та інших фахівців в юридичній сфері, бізнес-тренінгів на основі віртуальних симуляторів, кейс-методів, а також застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій, штучного інтелекту. Акцентується увага на залученні до освітнього процесу роботодавців – практикуючих юристів.

 

Розділ 4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

4.1.

Придатність до працевлаштування

Випускник здатний виконувати такі професійні роботи (згідно ДК 003:2010) і займати первинні посади:

2421.2 Юрист

3436.9 Помічник юриста (інші види юриспруденції)

3436.9 Помічник адвоката

2429 Інспектор праці (правовий)

1473     Менеджер (управитель) у сфері надання інформації

4141    Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу

2149.2 Фахівець (сфера захисту інформації)

3121     Фахівець з інформаційних технологій

Legal data scientist, legal engineer, legal project manager, legal risk manager, legal technologist

4.2.

Подальше навчання

 

Подальше навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації

Розділ 5. Викладання та оцінювання

5.1.

Викладання та

навчання

 

Підходи до освітнього процесу: проблемно-орієнтований, компетентнісний. Форми організації освітнього процесу: лекції, семінарські та практичні заняття, самостійна робота, консультації із викладачами, навчальна практика, виробнича практика, елементи дистанційного навчання. Освітні технології: інтерактивні, інформаційно-комунікаційні, проектне навчання.

5.2.

Оцінювання

Диференційовані заліки та письмові екзамени, розрахунково-аналітичні завдання, домашні завдання та курсові роботи, есе, презентації, ділові та рольові ігри, ситуаційні завдання, проектна робота в командах, практика і стажування на підприємствах, захист кваліфікаційної роботи.

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 4-бальною національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівневою національною шкалою (зараховано / незараховано); 100-бальною; шкалою ECTS (А, В, С, D, E, F, FX)

Розділ 6. Програмні компетентності

6.1.

Інтегральні

Компетентності (ІК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

6.2.

Загальні

компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння

професійної діяльності.

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно,

так і письмово.

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК9. Здатність працювати в команді.

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

ЗК14. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності.

ЗК15. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗК 16. Базові знання наукових понять теорії та історії держави і права України та зарубіжних країн.

ЗК 17. Здатність аналізувати і оцінювати ефективність державної правової політики.

ЗК 18. Здатність застосовувати систему теоретичних понять, висновків, концепцій щодо цінності права.

ЗК 19. Здатність підтримувати належний рівень юридичних знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

ЗК 20. Здатність використовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері права та підприємницької діяльності.

6.3.

Спеціальні компетентності (СК)

СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві.

СК2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів.

СК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи.

СК4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.

СК5. Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права.

СК6. Знання і розуміння основ права Європейського Союзу.

СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як:

конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне, ІТ- право та ін.

СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.

СК9. Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів.

СК10. Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового регулювання.

СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.

СК14. Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.

СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування в підприємницькій діяльності.

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

СК 17. Знання і розуміння правових підходів до регулювання цифрового середовища.

СК 18. Вміння застосовувати знання економічної теорії у практичній діяльності з ведення бізнесу.

СК 19. Здатність застосовувати нормативно-правові документи з питань оподаткування, кредитування, страхування, організаційно-правових форм здійснення підприємницької діяльності, охорони бізнесу.

СК 20. Знання та уміння вирішувати господарсько-правові спори як за допомогою звернення до адміністративних і судових органів так і за допомогою переговорів та медіації.

СК 21. Вміння застосовувати знання з організації та функціонування податкової системи України у професійній діяльності для розрахунків і сплати податків, зборів і обов’язкових платежів фізичних та юридичних осіб. Здатність використовувати інститути банкрутство, трасти, правочини в підприємницькій діяльності.

Розділ 7. Програмні результати навчання

7.1.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин.

ПРН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.

ПРН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.

ПРН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю.

ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.

ПРН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними  джерелами.

ПРН 8. Використовувати різноманітні інформаційні  джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин.

ПРН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій.

ПРН 10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами  як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію.

ПРН 11. Володіти базовими навичками риторики.

ПРН 12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло.

ПРН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту.

ПРН 14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності.

ПРН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.

ПРН 16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у професійній діяльності.

ПРН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.

ПРН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи.

ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.

ПРН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.

ПРН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.

ПРН 22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.

ПРН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

ПРН 24. Знання теорії та методології правознавства, інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій.

ПРН 25. Вміння вести бізнес переговори з національним та міжнародними партнерами.

ПРН 26. Систематизувати та аналізувати правову інформацію для вирішення професійних завдань у сфері підприємницької діяльності.

ПРН 27. Уміння визначати та застосовувати на практиці найбільш ефективні форми і способи захисту порушених прав суб’єктів господарської діяльності.

ПРН 28. Швидко реагувати на різні чинники впливу на поведінку людей та приймати адекватні рішення у різних бізнес ситуаціях.

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

8.1.

Кадрове забезпечення

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти, які мають стаж практичної, наукової та педагогічної роботи.

8.2.

Матеріально-технічне

забезпечення

Офіційний веб-сайт http://usz.org.ua/ містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Проведення лекційних занять здійснюється в аудиторіях, оснащених технічними засобами аудіо і відео-відтворення інформації, доступом до Інтернет, у т.ч за бездротової технологією.

При проведенні аудиторних занять, використовуються комп’ютерні класи в сучасною комп’ютерною технікою, об’єднаною в локальну мережу з підключенням та необмеженим доступом до Інтернет та відповідним програмним забезпеченням, та спеціалізовані кабінети з навчальними стендами, необхідними медіа-засобами.

8.3

Інформаційне та навчально-методичне

забезпечення

Забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою здійснюється за рахунок фондів Університету сучасних знань. Наявні періодичні видання професійного спрямування. Сучасні технології навчання: робота студентів у спеціалізованих кабінетах з мультимедійними технологіями, інтерактивні лекції, пошукова методика здобуття знань, проектна робота, комп’ютеризований тестовий контроль якості знань, підключення до мережі інтернет тощо.

Розділ 9. Академічна мобільність

9.1.

Національна кредитна мобільність

Кредитна і ступенева мобільність у споріднених (за галуззю знань, спеціальністю) закладах вищої освіти України на основі двосторонніх або багатосторонніх угод.

9.2.

Міжнародна кредитна мобільність

Кредитна і ступенева мобільність у споріднених (за галуззю знань, спеціальністю) закордонних закладах вищої освіти в рамках програм міжнародного академічного обміну.

9.3.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних здобувачів здійснюється на загальних умовах.

       

 

Тривалість навчання:
3 роки 10 місяців

Форма навчання:
Денна, заочна та індивідуальна

Працевлаштування:
З 1-го курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Бакалаврат"

Бакалаврат

Психологія

Дізнатись більше

Бакалаврат

Менеджмент

Дізнатись більше

Бакалаврат

Облік і оподаткування

Дізнатись більше

Бакалаврат

Спеціальність "Психологія", освітня програма "Психологія" (Кропивницький інститут)

Дізнатись більше

Бакалаврат

Спеціальність "Право", освітня програма "Право" (Кропивницький інститут)

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.